Gents Wing

S.No. Name City Phone Email
1 Sri Pankaj Chhajer
2 Sri Anil Singh
3 Sri Rajesh Mittal
4 Sri R K Jena
5 Sri O.P Sharma
6 Sri K S V Ravi Kumar
7 Sri D.Hota
8 Sri Ramesh Khuntia
9 Sri M.K Parhi
10 Sri Nikhil Samantaray
11 Sri Prasanna Singh Samanta (Adiministrative Officer)
12 Mr.B.K Mohanty
13 Mr.Rajat Sharma