BHOG SEVA SUCHI February 2022

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Akhanda Deep Seva Aravind S 02-Sep-2022 - 02-Sep-2022 Bangalore
2 Akhanda Deep Seva Aashish Bagal 02-Oct-2022 - 02-Oct-2022 Bangalore
3 Akhanda Deep Seva VARUN 02-Nov-2022 - 02-Nov-2022 MEERUT
4 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) SUBHA DASGUPTA 04-Sep-2022 - 04-Sep-2022 DHANBAD`