BHOG SEVA SUCHI February 2023

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Chandan Lagi Seva vasudev dansena 02-Sep-2023 - 02-Sep-2023 dharamjaig
2 Chandan Lagi Seva vasudev dansena 02-Sep-2023 - 02-Sep-2023 dharamjaig
3 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Charan Kumar 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
4 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Charan Kumar 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
5 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) Chanalu Ashoka 04-Jul-2023 - 04-Jul-2023 Ballari
6 Akhanda Deep Seva Animesh Choudhury 03-Oct-2023 - 01-Jan-1970 Kolkata
7 Akhanda Deep Seva Manon madhukar joshi 03-Sep-2023 - 03-Sep-2023 pune