BHOG SEVA SUCHI April 2023

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Akhanda Deep Seva VASUDEV DANSENA 04-Jul-2023 - 04-Aug-2023 dharamjaig
2 Akhanda Deep Seva VASUDEV DANSENA 04-Jul-2023 - 04-Aug-2023 dharamjaig
3 Prasad Seva (Anna, Khighudi, Dalma) RONAKKUMAR PAREKH 04-Nov-2023 - 04-Nov-2023 AHMEDABAD
4 Vastra Seva - Other Temple ABHIJIT SAHA 04-Nov-2023 - 04-Nov-2023 kolkata
5 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Aarti Sanjeev Sharma 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Pune
6 Prasad Seva (Dry) Four times Twinkle 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Mississaug