BHOG SEVA SUCHI May 2021

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 Akhanda Deep Seva Rakesh Chaudhary 01-Jan-1970 Sitamarhi
2 Akhanda Deep Seva Rakesh Chaudhary 01-Jan-1970 Sitamarhi
3 Akhanda Deep Seva Rakesh Chaudhary 01-Jan-1970 Sitamarhi
4 Akhanda Deep Seva Rakesh Chaudhary 01-Jan-1970 Bihar
5 Akhanda Deep Seva Rakesh Chaudhary 01-Jan-1970 Sitamarhi