BHOG SEVA SUCHI July 2022

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) N Divya 07-Feb-2022 - 07-Feb-2022 Hyderabad
2 Prasad Seva (Dry) Four times Swarup Kumar Chatterjee 07-Sep-2022 - 07-Sep-2022 KRISHNAGAR
3 Akhanda Deep Seva chandan kumar 07-Aug-2022 - 07-Aug-2022 Sasamusa
4 Shree Jagannath Tulsi Abhishek Dimple shailesh gawli 07-Oct-2022 - 07-Oct-2022 Pune
5 Flower Sringar Seva Ankit gupta 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Jhansi
6 Flower Sringar Seva ANKIT GUPTA 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Jhansi
7 Prasad Seva (Dry) Four times SADHANA SHAILENDRA SRIVASTAVA (With Family) 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 KANPUR NAG
8 Flower Sringar Seva SADHANA SHAILENDRA SRIVASTAVA (With Family) 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 KANPUR
9 Vastra Seva - Other Temple Nalini Bhatt 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Wentworthv
10 Flower Sringar Seva K sesharao 09-Oct-2022 - 09-Oct-2022 Kakinada