BHOG SEVA SUCHI December 2021

S. No. Seva Sevarthi Date Place
1 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) YASHESHKUMAR SUMAN CHANDR PATEL & SHAILENDRIBEN YASHESHKUMAR PATEL 12-Sep-2021 - 12-Sep-2021 AHMEDABAD
2 One Handi Annadan Seva (200 Devotees) Shashidar KP 01-Jan-1970 - 01-Jan-1970 Bangalore
3 Prasad Seva (Dry) Four times yadunath yr 01-Feb-2022 - 01-Feb-2022 Bangalore
4 Prasad Seva (Dry) Four times yadunath yr 01-Feb-2022 - 01-Feb-2022 Bangalore